Pravidla a podmínky spolupráce

 


Objednání klienta probíhá telefonicky na čísle 773 989 376, e-mailovou komunikací na beata.konarik@beaterapie.cz  nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.  Spolupráci zahajuje klient dobrovolně, na základě vlastní žádosti a podle svého svobodného uvážení. 

Při objednání se snažím vycházet klientovi maximálně vstříc, konzultace je možné provádět i o víkendech (SO a NE, případně svátky) a to bez dalších příplatků. 

Na úvodní konzultaci se s klientem domluvíme, na čem chce pracovat a čeho chce dosáhnout. Podle toho se pak klient rozhodne, jestli má zájem o delší spolupráci, případně využije pouze jednorázové poradenství a konzultaci. Obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce po dohodě doplňovat a měnit. V případě páru nebo rodiny si ujasníme frekvenci společné a individuální práce.  

Základem spolupráce je vzájemná důvěra, jsem vázaná mlčenlivostí. Nabízím bezpečné prostředí a v něm empatii a podporu. Každý člověk je jedinečný, každý má v sobě obrovský potenciál růstu. Ve své práci se řídím Etickým kodexem ČAP, který je k dispozici zde.

Úspěšnost terapeutického procesu závisí také na dodržování dohodnutých frekvencí jednotlivých sezení. Je proto nevyhnutné, aby klient dodržoval domluvené termíny a z neúčasti se omluvil vždy předem, nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Když se klient neomluví,  je povinen i neuskutečněnou konzultaci plně uhradit (výjimku tvoří pouze nepředvídatelné události). V případě dlouhodobé spolupráce je možná domluva na ceně.

Klient i terapeut mají právo kdykoliv od spolupráce odstoupit. Rozhodnutí tak učinit je z důvodu vyhodnocení dosavadní spolupráce jednou nebo druhou stranou oznámeno předem, nejpozději na začátku konzultace. Po ukončení spolupráce dochází k ukončení terapeutického vztahu. V případě opětovné potřeby ze strany klienta je možné terapeutický vztah obnovit poskytnutím další terapie. K obnovení vztahu nedochází pouze v případě ukončené spolupráce z důvodu rozporu s etickými normami profese nebo klienta. 

Délka jednoho sezení se odvíjí na základě objednávky klienta, zpravidla je to 50 nebo 90 minut. Do daného času je započtena i povinná administrativa, tzn. úhrada za služby - vystavení příjmového dokladu a dojednání dalšího termínu setkání. Platba za konzultaci probíhá na začátku nebo na konci konzultace. 

V průběhu konzultace si vedu písemné záznamy, potřebné pro přípravu a vedení terapie, jako i k naplňování zakázky klienta, či k účasti na supervizi. Tyto záznamy jsou přísně důvěrné, přístup k nim mám pouze já a klient. V případě supervize je vždy zachovávána anonymita klienta.  

V individuální práci nabízím klientovi provázení a podporu v jeho obtížné životní situaci. Může jít o různé oblasti, např. nespokojenost v životě, problémy ve studijním, pracovním nebo osobním životě, konflikty v rodině, konflikty v mezilidských vztazích, nízké sebevědomí, ztráta smyslu života, úzkosti, deprese, rozvod, závislosti,  prokrastinace atp.

V párovém poradenství a terapii nabízím provázení a podporu v oblastech, jako je pomoc v partnerských krizích, porozumění příčinám konfliktu, podpora fungujícího a zdravého vztahu a vyjadřování potřeb a očekávání v něm atp. 

V rodinném poradenství nabízím provázení a podporu při řešení problémů, které zasahují celý rodinný systém klienta. Společně hledáme možnosti růstu celé rodiny, aby se stala pro všechny členy bezpečným přístavem. V rámci rodinného poradenství využívám práci s terapeutickou pomůckou - rodinnou deskou. 

Pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty. V případě práce s dětmi nebo někdy i mladistvými pracuji dle možností s celým rodinným systémem klienta.  

Nabízím také možnost testování psychologickými testy a diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání, s možností měření 14 dimenzí osobnosti; dále od 14 let testy pro volbu povolání a výběr vhodné profese; nebo testování,  kterým se zjišťuje míra osobního existenciálního naplnění či testování sebepojetí dětí a adolescentů. 

Při objednání shromažďuji vaše osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci objednávkového formuláře poskytnete. V průběhu naší spolupráce budu pracovat také s vašimi citlivými údaji, které mi sdělíte. Veškeré vaše osobní údaje budu uchovávat  po dobu nevyhnutně nutnou pro splnění zákonných povinností. Tím, že nastoupíte do poradenství nebo terapie, vyjadřujete souhlas s ústní dohodou a s poskytnutím osobních a citlivých údajů. U dětského klienta vyžaduji souhlas rodičů v písemné formě.